Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki - (523/1999) 10 § ja 24 § - 4.7.2017
GDPR - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 - 27.4.2016

1. REKISTERIN PITÄJÄ JA HENKILÖTIEDON KÄSITTELIJÄ
Nimi: Maanrakennus Markku Sivenius Oy (Y-tunnus 1951419-1) (Myöhemmin Sivenius)
Osoite: Putkimiehentie 13, 36100 Kangasala as
Muut yhteystiedot: sivenius@sivenius.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Nimi: Markku Sivenius
Osoite: Putkimiehentie 13, 36100 Kangasala as
Muut yhteystiedot: 0400 627 855, markku.sivenius@sivenius.fi

3. REKISTERIN NIMI

Siveniuksen asiakastietokanta ja työnhakijarekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakastietokannan tarkoitus on kerätä ja hallita asiakkaiden tietoja. Tietoja hyödynnetään asiakassuhteen viestintään, hoitoon ja kehittämiseen. Tietoja hyödynnetään vain kahdenkeskeiseen viestintään.

Työnhakijarekisterin tarkoitus on kerätä ja hallita työnhakijoiden tietoja. Tietoja hyödynnetään rekrytoinnissa. Tietoja käytetään vain kahdenkeskeisessä viestinnässä.

Henkilötietolaki (523/1999) 8 §

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Yhteydenottolomakkeen tiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, yrityksen nimi ja asiakkaan viesti. Yhteistyön edetessä kerätään mahdollisesti seuraavia tietoa asiakkaasta: puhelinnumero, toimenkuva/titteli ja yrityksen y-tunnus ja verkko-osoite.

Työnhakijalomakkeen tiedot: Nimi, Asuinpaikkakunta, Puhelinnumero, Sähköposti, Syntymävuosi, Osaaminen ja kokemus sekä kiinnostavat tehtävät.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastietokannan tiedot antaa asiakas täyttäessään yhteydenottolomakkeen tai tietoisesti antaessaan muut tiedot. Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen ja sopimuksen tuottamiseksi.

Työnhakija antaa tiedot täyttäessään lomakkeen. Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakastietoja käsittelee vain Siveniuksen työntekijät, jotka ovat suoraan tekemisissä asiakkuuden kanssa. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn erillistä lupaa.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Käytämme mahdollisesti henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, ensisijaisesti Yhdysvalloista. Varmistamme tiedonsiirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttämämme järjestelmät ovat Privacy Shield -ohjelman mukaisesti sertifioituja.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A) Manuaalinen aineisto

Tietoja ei lähtökohtaisesti käsitellä manuaalisesti. Mikäli tiedot tulostetaan, käsitellään niitä huolellisesti ja hävitetään käytön jälkeen.

B) IT:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot kerätään tietokantaan, joka on suojattu palomuureilla, ssl-suojauksella ja tietojen käsittelyn varmenteilla. Asiakastietokannan käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja korkean tason henkilökohtaista salasanaa ja on vain yhden henkilön käytössä. Tietokannan suojauksessa käytetään korkeita laatuvaatimuksia.

10. TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella, joka on lähettänyt tietonsa yhteydenottolomakkeella tai ollut yhteydessä Siveniukseen, on oikeus tarkistaa omat tietonsa.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella, joka on lähettänyt tietonsa yhteydenottolomakkeella tai ollut yhteydessä Siveniukseen, on oikeus vaatia omien virheellisten tietojen korjaamista.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröity saa siirtää omat antamansa tietonsa muihin rekistereihin. Tämä ei koske jalostettua tai yhteistyön aikana luotua tietoa rekisteröidystä.

Rekisteröidyllä on aina oikeus vaatia tietojensa poistoa asiakastietokannasta ja tulla unohdetuksi.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietopyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen: sivenius@sivenius.fi

Voimme pyytää henkilötietojen varmistamista ja tietopyynnön tarkentamista.

Pyydetyt tiedot toimitetaan 1 kuukauden sisään pyynnöstä.

13. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS

Säilytämme asiakkaan henkilötiedot yhteistyön ajan ja enintään yhden vuoden sen jälkeen. Tämän jälkeen poistamme tiedot järjestelmistämme.

14. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.